Działka Szklarska Poręba

Data dodania: 01-09-2020

Wyświetleń: 324 (unikalne: 153)


Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w centralnej skrajnej części Szklarskiej Poręby przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 3648 m 2 . Nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zakrzaczona z pojedynczymi drzewami na obrzeżach, o przeciętnym nasłonecznieniu, położona na zapleczu budynków nr 12,14,16 i 18, pomiędzy drogą gruntową nieurządzoną (ewidencyjną) a potokiem Bieleń. Nieruchomość z dostępem do pełnego uzbrojenia, z przebiegiem kolektora sanitarnego przez południową jej cześć. W ewidencji gruntów działka nr 219/8 obr. 0005 o powierzchni 1468 m 2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), natomiast działka nr 238/4 obr. 0005 o powierzchni 2180 m 2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) i w małej części symbolem W (grunty pod rowami). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tych działek oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13.01.2020 r., drugi w dniu 30.03.2020 r. oraz trzeci w dniu 29.06.2020 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29.06.2018 r.), w którym działka nr 238/4 obręb 0005 oznaczona jest symbolem 4.Z tereny zieleni nieurządzonej, natomiast działka nr 219/8 obręb 0005 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.ZP,U - tereny zieleni nieurządzonej; tereny zabudowy usługowej , o której mowa w §3 pkt 6 lit. b,e,f tj. gastronomii; kultury i sztuki, rozrywki; sportu i rekreacji. Przeznaczenie uzupełniające dla terenów 4.Z to infrastruktura techniczna zajmująca do 10% powierzchni terenu oraz wiaty rekreacyjne i ciągi piesze i pieszo-rowerowe, natomiast dla terenu 1.ZP,U przeznaczenie uzupełniające to infrastruktura techniczna oraz parkingi, przy czym obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 290.000,- zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Ogólne warunki przetargu:Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 25.09.2020 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:- dokument tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,

- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.


Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 13 00 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

 

  • Powierzchnia (w m2): 3648


Cena: 290 000,00 zł

Działka | Sprzedam

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Działka Szklarska Poręba
Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

Działka w KArpaczu

Sprzedam | dolnośląskie

Działka w kształcie prostokata połozona na płaskim terenie, obok spokojnego strumyczka. Przeznaczona w aktualnym planie zagospodarowania...

OBIEKT PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

Sprzedam | łódzkie

POSIADAMY W OFERCIE OBIEKTY-HALE-FABRYKI O POW. OD 300 M2 DO 35 000 M2

Działka budowlana

Sprzedam | mazowieckie

Działki budowlane Wyszków Rybienko Nowe, Aleja Kasztanowa, w niedużej o dległości rzeka Bug, cicha spokojna okolica, plan zagospodarowania...

Mieszkanie w Szczytnej k/Polanic

Sprzedam | dolnośląskie

Wysoki standard, drewniane podłogi, gładzie gipsowe, okna pcv, szafy komandor, zabudowany balkon, w pobliżu las.

3 pok na Mokotowie

Sprzedam | mazowieckie

MS17552 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Górny, Ulica: Etiudy Rewolucyjnej, Typ własności: sp, Powierzchnia: 48, L. pokoi: 3,...

Sprzedam mieszkanie w Ursusie

Sprzedam | mazowieckie

Sprzedam mieszkanie 3pokoje w cenie 8 tys za m2 30 tys garaż podziemny, pow. 60m2, Ursus Os. Skorosze, rok budowy 2003, osiedle strzeżone z...

Back to top
else *} *}
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję