Działka Szklarska Poręba

Data dodania: 01-09-2020

Wyświetleń: 322 (unikalne: 153)


Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obr. 0003 o powierzchni 4288 m 2 Działka leży w peryferyjnej części miasta przy głównej ulicy, z niezadowalającym bocznym dojazdem, na północnym stoku wypłaszczonym w południowej części, nad którą przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Posiada dostęp do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7 . W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.10.2019 r., drugi w dniu 13.01.2020 r., trzeci w dniu 30.03.2020 r. oraz czwarty w dniu 29.06.2020 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem: Uz.3 z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

-infrastruktura techniczna,

-lokale mieszkalne (na działkach przeznaczonych pod nowoprojektowaną zabudowę na ternie Uz.3 zajmujące do 20% powierzchni użytkowej zabudowy)

-drogi wewnętrzne i parkingi.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 5% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 190.000,- zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Ogólne warunki przetargu:Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia
25.09.2020 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:- dokument tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,

- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.


Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 13 00 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie +48 75 754 77 10 lub +48 75 754 77 15 . Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

  • Powierzchnia (w m2): 4288


Cena: 190 000,00 zł

Działka | Sprzedam

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Działka Szklarska Poręba
Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

2 pok na Saskiej Kępie

Sprzedam | mazowieckie

MS19318 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Praga Południe Okolica: Saska Kępa, Ulica: Międzynarodowa, Typ własności: sp, Powierzchnia: 38, L. pokoi: 2,...

Sprzedam 4pokoje 80m2

Sprzedam | zachodniopomorskie

mieszkanie ladnie wykonczone , lazienka i wc osobno w glazurze, duza piwnica, 2balkony , lacze internetowe telefon i kablowka. cicha okolica...

3 pok na Mokotowie

Sprzedam | mazowieckie

MS20600 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Służew nad Dolinką, Ulica: Łukowa, Typ własności: sp, Powierzchnia: 63, L. pokoi: 3,...

1-pokojowe

Sprzedam | mazowieckie

MS/10101 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Bielany Okolica: Wrzeciono, Ulica: Szegedyńska, Typ własności: sp, Powierzchnia: 18, L. pokoi: 1, Pietro:...

3 POKOJE NA BIELANACH

Sprzedam | mazowieckie

CICHA I ZIELONA OKOLICA. DOBRA INFRASTRUKTURA. WYMIENIONE WSZYSTKIE RURY. MIESZKANIE DO REMONTU ALE NIE RUINA. MAŁY BALKON. CENA DO NIEWIELKIEJ...

3 POK. NA JEDNOŚCI NARODOWEJ

Sprzedam | zachodniopomorskie

mieszkanie rozkładowe. Wysokość mieszkania - 3, 70. Pokoje: 23, 08; 31, 18; 29, 53; 35, 46; - z łazienką i wc ok. 6m2. Kuchnia: 15, 52, łazienka:...

Back to top
else *} *}
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję